Thơ tếu của LHN và PQN

              Khóc

Chủ tịt Kim-In húi nhị .
Trẻ già lớn bé khóc như ri .
Chỏng khu vật-vả như cha chết .
Dậm cẳng bù-lu giống mẹ qui .
Ống kính quay vòng thu ảnh hết .
Đứa nào đóng dở bỏ tù đi .
Bắc Hàn dân chúng toàn tài tử .
Cả nước cùng nhau diễn-xuất thi .

 LHN

                 Khóc  (2)

Đám khóc chen nhau hết chỗ
Gào la khóc rống khóc râm ri
Khóc ra  gạo sắn ra tiền bạc
Khóc khỏi đi tù đúng pháp qui
Hỏa ngục dầu sôi chờ Bác đến
Ngưu đầu mã diện đón Kim đi
Ưóc gì Tố Hữu mà chưa chết
Khóc Bác Kim mình một đoản thi

 Phan Quang Nghiệp kính họa

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.