Thơ K1 Đoàn ngọc Nam

 

 

Tết nhất qua rồi các bạn ơi
Năm nầy rồng đến có chi lạ
Tuổi già sức yếu trông chờ mãi
Hy vọng tương lai được gọi là
Tự do dân chủ nhân quyền có
Anh hùng xuất thế cứu dân ta
Hay đà ẩn hiện nơi đâu đó
Cứu nước giải nguy họa mất nhà

            K1/ĐNN. (01/02/12)

 

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.