Tiễn Bạn _ Thơ Nguyễn Phiến

tien ban _NP

Chim bằng một cánh đã lìa đời
Khóa Một ngậm ngùi anh DIỄN ơi
Mái trường Học Viện cùng một thuở
Bảo Quốc an dân chung  một thời
Ngục tù khốn khó bao nhiêu nỗi
Đày đọa xác thân anh tả tơi
Trời Tây chưa thỏa lòng mong ước
Thần chết đã cướp mất anh rồi
Đồng đội đồng môn thương cảm phục
Xót xa biết nói sao nên lời
Đốt nén hương lòng xin vĩnh biệt
Nguyện cầu anh đựơc phúc PHẬT TRỜI

Nguyễn Phiến

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.