Cầu Chúc _ Thơ Nguyễn Phiến

CẦU CHÚC

Buồn vui  năm cũ đã êm trôi
Năm mới đâu đây bứơc tới rồi
Thân phân lạc loài nơi xứ lạ
Ân tình nhân nghĩa mãi trông vời
Tâm tư dằng dặc hoài thân hửu
Mượn dịp Giáng sinh xin ngõ lời
Cầu chúc Đồng Môn Học Viện  Khỏe
Niềm vui lẽ sống mãi không vơi…
Thân chúc
Phiến Nguyễn

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.