Tiếp đãi người từ phương xa

Kinh goi Quy AC Khoa 1 HV/CSQG/VNCH.

Luc 7:00 PM ngay 28/4/2018, mot so cac AC Khoa 1 HV/CSQG tai Nam California da tap hop tai Nha Hang Trung-Vuong de don mung Khoa 1 Nguyen-Cong-Vinh tu Seattle, Washington State co chuyen hanh huong ghe tham Quan Cam.

It hinh anh ghi lai duoc, xin Kinh chuyen den Quy AC.Xin mo Link duoi de xem hinh.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.