Tuyệt cú Mèo_ Thơ Nguyễn Hữu Ký

Tuyệt cú mèo !

Tuyệt cú mèo ! Tuyến ơi !

Bài thơ hào khí của dân Nam,
Giận Đảng gian tà bán Nước Nam.
Phẩn hận toàn dân đang đứng dậy,
Hào hùng trăm họ quyét quân gian .

Việt Nam ! Việt Nam ! Muôn đời vững,
Ác đảng , vong nô … phải diệt tan
Hải Ngoại chung vai cùng Quốc Nội
Giờ thiêng Sông Núi điềm sang trang .

Chính Tâm NGUYỄN HỮU KÝ
tâm đắc cùng bạn LÊ TẤN TUYẾN,Úc Châu.

     Seattle, WA. June 7th 2018

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.