Video Vĩnh Biệt K1 Phạm văn Bổn

Video slideshow nầy gom góp nhiều hình ảnh của K1 Phạm Văn Bổn chụp chung với một số bạn K1 từ năm 2011 cho đến những ngày gần đây. Vì giới hạn của video nên không thể đưa hết hình lên được, và có một số bạn không có hình trong video nầy vì không có hình chung với PVB.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.