Thơ đường của bạn Nguyễn Văn SuốtNÓI VỚI THẾ HỆ “THB”

(Bạn Nguyễn Văn Suốt họa bài thơ của  bạn Trần Bình Trọng, bút hiệu Nhà Quê)

Bạn hữu bây giờ tuổi đã cao
Người quê… kẻ lạc tự phương nào,
Nhớ khi nhập học còn xa lạ!!
Nghĩ lúc cạnh ngồi..gợi kết giao,
Xếp lại vòng đời, vùi bảo tố!!
Vượt qua Hồng thủy, nát mai đào!!.
Ba trăm sáu chục, dần thưa bớt!!
Cũng nhớ họp đàn…quý hóa sao!!

(13/3/2021. NHÀ QUÊ)..

(Bài họa của bạn NGUYỄN VĂN SUỐT).

Tâm thành khấn nguyện :có Thiên Cao!
Bằng Hữu, Đồng Môn..khắp chốn nào…
Sau trước vẹn toàn tình tri kỹ,
Trong ngoài (nước) giử lấy…nghĩa chi giao.
Hữu hình, sao khỏi vòng sinh, hóa?!
Nhân thế đâu qua luật thảy đào?!
“Tê Hát Bê” (THB) dù còn…mấy đứa!!.
Gìn lòng..không thẹn với Trăng Sao.

(13/3/2021.) Suốt Nguyên.

Gửi các “Bằng Hửu Đồng Môn”
(Niên khóa 1956…….Trường Trung Học Công Lập Kiến Hoà).

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.