Đao Phủ Hoàng Phủ Ngọc Phan.

Mời các bạn nghe chuyện kể qua nhân chứng Nguyễn Thị Thái Hòa về tên đao phủ Hoàng phủ ngọc Phan.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.