NGUYỆN CẦU – Thơ Lệ Khanh

NGUYN CU

d429d2d32f89e1341580faa47d00596c

Quỳ chấp hai tay trước Tượng Đài,
Nguyện cầu Từ Phụ hướng tương lai.
Đưa dân thoát ngục, rời tăm tối,
Dẫn nước vươn mình, khỏi lụy tai.
Cộng bán non sông không giấu diếm,
Tàu vô lãnh hải chả kê khai.
Uất hờn dâng tựa muôn triều sóng,
Từ Bắc-Trung-Nam đến xứ ngoài.

Lâm râm khấn lạy dưới chân Đài,
Phật Tổ xin Ngài bảo vị lai.
Khiến gái nước Nam tâm dũng cảm,
Cho trai đất Việt trí mưu tài.
Đuổi quân xâm lấn, công còn mãi,
Dẹp lũ gian tham, sức chẳng hoài.
Tổ quốc bốn ngàn năm sáng chói,
Vang lừng chiến sử dễ gì phai.

LỆ-KHANH

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.