Danh Sách Đồng Môn yểm trợ cho K1 Nguyễn Văn Suốt

Danh Sách yểm trợ
cho K1 Nguyễn Văn Suốt

( Phan Quang Nghiệp cập nhật lúc 9:00PM ngày 5/6/2021)

-K1 Bửu Hồng                                               50$00
-K9 Nguyễn Linh                                           50$00
-K1 Đinh Văn Hạp                                         50$00
-K1 Phan Quang Nghiệp                              50$00
-K1 Trần Quốc Nại                                        50$00
-K1 Nguyễn Văn Hải+ Ph.Thị Loan              100$00
-K1 Nguyễn Thị Máy                                     50$00
-K1 Trương Ngọc Mỹ                                    50$00
-K6 Nguyễn Bạch Túc (Nghiệp nhận )        100$00
-K3 Thái Văn Hoà                                          50$00
-K1 Nguyễn Văn Vinh                                   50$00
-K1 Nguyễn Thanh Hoàng                            50$00
-K1 Tống Phước Kiên                                    50$00
-K1 Phan Tấn Ngưu                                      100$00
-K1 Dương Mộng Oanh                                 50$00
-K1 Nguyễn   Thị Cẩm Y                                 50$00
-K3 Nguyễn Ngọc Tuấn                                  50$00
-K3 Nguyễn Văn Hiền                                     50$00
-K6 Nguyễn Tấn Lực (Hội Tr.Bắc CA)             100$00
-K1 Lê Quang Phú                                           50$00
-K1 Phan Hữu Nghi                                       100$00
-K1 Lê Hữu Nghĩa                                            50$00
-K1 Lê Phát Minh                                          100$00
-K1 Nguyễn Văn Tăng                                     50$00
-K1 Hồ Thị Hoa                                               50$00
-K1 Nguyễn Ngọc Kính                                   50$00
-K1 Lê Văn Thao                                              50$00
-K1 Nguyễn Công Vinh  (Check gởi Toán)      50$00
-K2 Nguyễn Ngọc Thuỵ                                   50$00
-K1 Trần Đức Túc ( Nghiệp nhận )                   50$00
-K1 Lê Thế Viên                                                50$00
-K3 Nguyễn Thanh Giàu                                   50$00
-K1 Trần Pháp                                                   50$00
-K1 Nhữ Đình Toán                                           50$00
-K1 Nguyễn Thanh Thuỷ                                   50$00
-K1 Võ Đăng Ngọc                                            50$00
-K1 Nguyễn Vô Lượng                                       50$00
-K1 Trần Viết Tường                                           20$00
-K1 Võ Thiệu                                                       20$00
-K1 Trang Thiện Nhơn                                        20$00
-K2 Lê Sỹ Tài                                                       30$00
-K3 Hồ Cảnh Phùng                                         100$00
-NT Phạm Tấn Ngọc SF                                   100$00
-K1 Nguyễn Văn Tính                                        50$00
-K1 Cao Trung Trực                                            50$00
-K1 Huỳnh Vĩnh Hưng                                       50$00
-K1 Nguyễn Văn Thế                                         50$00
-K1 Trần Quang Hiệp                                        50$00
-K1 Nguyễn Hữu Thời                                        30$00
-NT Trần Quan An                                           100$00
-K1 Phạm Bá Lộc                                               50$00
-K1 Nguyễn Văn Hoàng                                    50$00
-K1 Nguyễn Tiến Ích                                         50$00
-K1 Võ Quang Lâu                                            50$00
-K1 Lê Ngọc Thịnh                                            50$00
-K8 Hà Đình Huy (Duy Văn )                              50$00

-K1 Hà Văn Côn                                                 50$00
-K2 Trần Bửu Giao                                              50$00
-K1 Ngô Thị Lành                                               50$00
-NT Lý Hoài Ân (K.Rạch Dừa )                            50$00
-K6 Nguyễn Đăng Tuấn                                     50$00

-TOTAL:  .   .   .   .   .     .   .   .          3,370$00 So far so good

Ai gởi Zelle cho BH qua tên HUONG VO (1) 408-724-7296

Ai gởi check nhờ Trưởng Khoá Nhữ Đình Toán Địa chỉ: 323 N.Euclid St.#150 Santa Ana CA 92703 Phone 714-265-9187. Đề tên người nhận Nguyễn Vô Lượng.

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.