Nỗi Niềm Tháng Sáu – Thơ TPK

NỖI NIỀM THÁNG SÁU

Tháng sáu về với nhiều nỗi nhớ
Nhớ mẹ cha và nhớ quê hương
Mẹ cha nay ở Thiên Đường
Quê hương giờ vẫn trăm đường đắng cay

Mẹ cha mất từ ngày còn nhỏ
Đất nước thì nhuộm đỏ từ lâu
Giặc về từ chốn rừng sâu
Gieo bao tang tóc lệ sầu khắp nơi

Tự do mất một trời đen tối
Người chiến binh bó gối đầu hàng
Nước nhà từ dạo sang trang
Còn đâu quân lực hàng hàng xông pha

Nhớ thuở ấy nước nhà tao loạn
Người chiến binh lãnh nhận sơn hà
Điều hành guồng máy quốc gia
Chận phường xâm lược giữ nhà bình yên

Giờ ngồi đây giữa miền lưu xứ
Giở lại trang quân sử Cộng Hòa
Ghi “NGÀY QUÂN LỰC” chói lòa
Đáp đền ơn nước nợ nhà hai vai.

Tống Phước Kiên

June 19 , 2021

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.