Vần Thơ Tưởng Nhớ Quốc Hận 30/4 – Tuyến Lê

         Tháng Tư cuộc chiến U – Nga
Putin bạo chúa mộng nhà LÊNIN
       Tháng Tư đất khách ngóng nhìn
Quê hương Cộng trị Dân mình lầm than
        Tháng Tư Thu Úc lá vàng
Nhớ thương tủi phận lệnh hàng tháng Tư.

              -:- -:- -:- -:-

  THÁNG TƯ THỨ 47

Tháng Tư bốn bảy thoáng qua mau
Giải phóng miền Nam máu, lệ trào
Thống nhất quê hương Dân khốn khổ
Hoà bình đất nước Đảng sang giàu
Lòng Dân phẫn uất cam đành chịu
Ý Đảng khoe khoang dám tự hào
Chủ nghĩa vô thần quân bán nước
Việt Nam Cộng sản mãi hay sao!?

TƯỞNG NIỆM TRUNG TÁ LONG

Tuẫn tiết tháng Tư năm bảy lăm
Người hùng Cảnh sát Nguyễn văn Long
Nêu gương dũng khí không hàng Cộng
Tỏ chí can trường quyết nhủ lòng
Kết liễu đời mình trang Cảnh phục
Tay cầm súng lục bắn ngay cằm
Chết vinh! Sống nhục đày thân xác
Cảnh sử oai hùng ảnh Tá Long.

Mùa Thu Australia,
Tuyến Lê,

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.