Tương Trợ

Được tin K1 Nguyễn Văn Suốt ( Ở Việt Nam) phải nhập viện để mổ tim, chi phí rất là cao. Để tỏ lòng tương trợ giữa các bạn đồng môn với nhau trong gia đình Học viện gần 177 tấm lòng vàng đã đóng góp đươc $7,600.00 gởi về cho bạn Nguyễn văn Suốt thanh toán các chi phí giải phẩu và ăn uống bổ dưởng cho mau hồi phục. Kèm theo đây là danh sách những tấm lòng vàng đã tham gia trong đợt tương trợ nầy.

-Lời tri ân của K1 Nguyễn văn Suốt

https://khoa1hocviencsqg.com/2021/07/27/loi-tri-an-cua-k1-nguyen-van-suot/