Người Cộng sản là gì? – LHN

Người cộng sản là gì ?

hoacongsan1

   Đó là những người đã từng bước, từng bước đi vào con đường một chiều theo trình tự sau :
1 – Đầu tiên là bị người ta xí gạt, dụ dỗ mà đi theo con đường cộng sản .
2 – Khi biết mình bị gạt rồi thì không thể trở lui nên phải tự cố  gạt bản mình để tiếp tục sống .
3 – Khi đã tự gạt được chính mình thì sẽ trở thành một người cộng sản thực thụ .
4 – Người cộng sản thực thụ sẽ tiếp tục tìm gạt nhiều người khác nữa .

    Cứ như vậy mà đảng cộng sản được thành lập. Như vậy thì những  người cộng sản là những người chuyên lừa bịp, lừa bịp chính bản thân và lừa bịp mọi người. Ngoài lừa bịp thì người cộng sản bắt buộc phải tàn bạo, dã man để giữ quyền cai trị. Do đó có thể nói nếu không lừa bịp, không tàn bạo và không dã man thì không phải là người cộng sản.

Những điều nầy đã được chứng minh qua thực tế. Sau 48 năm thì những gì CSVN đã lừa bịp và cố che dấu đã tự bộc lộ dưới ánh sáng mặt trời .

Không kể những chuyện cũ, chỉ gần đây thì còn gì dã man hơn những việc làm trong các vụ Covid Kit Test, các chuyến bay giải cứu và mới đây là chuyện đưa ma túy vào đầu độc dân Việt Nam
Bản chất thật sự của CSVN đã tự bộc lộ .

LHN

     Bể Bọc

Ung thư bể bọc lòi ra sáng
Lúc nhúc một bầy chuột ghẻ lang
Sợi chỉ* không tham, tham biển bạc
Cây kim* chẳng lấy, lấy rừng vàng
Thuốc men dụng cụ cho bà quản
Ma túy xì ke để cháu mang
Hủ mắm chính chuyên** hôi cả nước
Hầm cầu vô sản** thúi nguyên làng .

    LHN

    * Người cộng sản không lấy một cái kim , sợi chỉ của nhân dân .
   ** Chính quyền cộng sản là chính quyền chuyên chính vô sản .

nguyen-van-thieu

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.