Phân Ưu Chia Buồn tiếp

Gia đình K1 Minnesota thành kính phân ưu cùng
chị Lê-văn-Hướng và tang quyến .
Cầu chúc hương linh bạn Hướng sớm siêu thoát .
LHN phân uu

Gia đình Tôn-thất-Biên
Gia đình Nguyễn-minh-Đường
Gia đình Lê-hữu-Nghĩa
Hướng nè _LHN

CNN phân ưu Lê văn Hướng

KHÓA 3 HỌC VIỆN CSQG CHIA BUỒN

K3 phân ưu

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.