Daily Archives: Tháng Tám 14, 2014

Mừng Tân Gia Cóc Khô

Nghe tin bác Cóc Khô PQN mới dọn về nhà mới, Cóc Xanh xin có bài thơ sau chúc mừng bác:  Xin chúc mừng lão Cóc Khô có nhà mới . Nhớ dọn xong là khai trương liền nha .

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Tân Gia Cóc Khô