Cáo Phó và vòng hoa chia buồn

Các bạn K1 tại Atlanta Georgia đến thăm viếng an ủi bạn Ngô Quang Liêm
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.