Tiếc bạn _Thơ NHA

Để chia buồn cùng chị Nguyễn  văn Lung và tang quyến, K1 Nguyễn Hoài Ân có bài thơ “Tiếc Bạn” sau đây:

Tiếc bạn

Bài này đã được đăng trong Nguyễn Hoài Ân, Tác Giả, Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.