ĐỒNG LÒNG_YouTube

Mời nghe bài hát (nhạc đấu tranh) ĐỒNG LÒNG của Trần Đức Lập qua 2 tiếng hát Lâm Dung và Ngọc Quỳnh

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.