Bài nói chuyện của Thùy Dương

Bạn Thuỳ Dương đã thay mặt cho toàn dân Miền Nam,nhất là Thế hệ trẻ trên Toàn Quốc,để nói lên sự thật mà mọi người sống dưới Chế đô Cọng sản đã bị bưng bít.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.