Daily Archives: Tháng Một 30, 2020

Bói Quẻ Đầu Năm

   BÓI QUẺ ĐẦU NĂM       Thời thế, thế thời phải thế Độc tài, đảng trị giải thể giúp dân       Tổng Trump nẩy mực, cầm cân Tiêu Bình, diệt Cộng thế nhân vui mừng. NGÀY … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bói Quẻ Đầu Năm