Bói Quẻ Đầu Năm

   BÓI QUẺ ĐẦU NĂM

      Thời thế, thế thời phải thế
Độc tài, đảng trị giải thể giúp dân
      Tổng Trump nẩy mực, cầm cân
Tiêu Bình, diệt Cộng thế nhân vui mừng.

NGÀY TÀN ĐẢNG CỘNG

Đảng Cộng dùng người lũ điếc, đui
Cầm quyền đất nước ngày càng lùi
Đỉnh cao trí tuệ buôn bằng cấp
Não thấp thông minh bán giấy chùi
Cán bộ giàu sang, tâm phản quốc
Dân tình khốn khổ, dạ bùi ngùi
Đốt lò tham nhũng thay than củi
Trọng lú thiêu người lửa án thui.

Trọng lú thiêu người lửa án thui
Thanh trừng “đả hổ lại nuôi ruồi”
Vong ân học tập thân Hồ tặc
Bội nghĩa noi gương xác Bác tui
Đầy tớ Tàu Bình muôn vạn kiếp
Tay sai giặc Hán trọn đời thôi
Ngày tàn đảng Cộng năm Châu xoá
Chủ nghĩa vô thần bốn bể trôi.

Tuyến,

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.