Thánh rắc muối _ Thơ Cóc QT

VBF253840721_10161846310360620_2971938256662834242_n

THÁNH RẮC MUỐI

Há mỏ ra đi ta đút cho
Nghe danh thực khách một quan bò (bò đỏ)
Vươn vai vổ ngực người vô sản
Ăn thịt nhát vàng lũ mặt mo
Dân đói mặc dân dân phải chịu
Cán giàu kệ cán cán xài to
Nghe trong thiên hạ ai bàn tán
Bắt hết còng tay nhốt hỏa lò

Cóc QT

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.