Chia Buồn

CHIA BUỒN

Căn Nhà Nhỏ vừa được bạn TPK báo tin Cụ Bà là người Chị Cả của K1 Nguyễn Văn Sáo vừa qua đời tại Việt Nam hưởng Thượng Thọ 90 tuổi.
Căn Nhà Nhỏ xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Văn Sáo và cầu nguyện cho cụ bà sớm sanh về cõi lành.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.