Tháng Sáu_ Chúc Mừng Sinh Nhật Vui Vẻ.

Nguyễn thị Ngọc Hằng                     02.06.1943
Dương Thái Hiền                               04.06.1943
Nguyễn Hữu Để                                 04.06.1945
Trần thị Chính                                   05.06.1942
Cao Văn Tư                                         06.06.1945
Thái Giản Hai                                     06.06.1946
Hoàng Đình Chư                               06.06.1942
Nguyễn Thị Miên                              10.06.1944
Nguyễn Ngọc Đoan                          11.06.1944
Trương Văn Đẳng                             15.06.1945
Tống Phước Kiên                              16.06.1942
Nguyễn Duy Cơ                                 16.06.1943
Trần Quốc Nại                                   16.06.1946
Lê Văn Quế                                        18.06.1944
Nguyễn Thị Sum                              18.06.1945
Vũ Văn Nghi                                      24.06.1943
Vỏ Thành Tâm                                  01.06.1942
Lê Văn Hướng                                   02.06.1943
Nguyễn văn Suốt                              03.06.1943
Trần thị Minh Châu                         05.06.1945
Lê Phát Minh                                     06.06.1944
Lê Đức Thanh                                    06.06.1944
Nguyễn Gia Hân                               08.06.1942
Mã Thành Vinh                                 09.06.1946
Lưu Diệu Nam                                   11.06.1944
Nguyễn Thị Vân Hòa                      15.06.1942
Nguyễn Văn Xên                              20.06.1943
Nguyễn Công Vinh                          28.06.1942 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.