Một video clip rất xúc động

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi Chuồng Cọp

Hình ảnh rất xúc động. Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ SỤP ĐỔ nhanh chóng từ những hình ảnh như thế nầy của những người đấu tranh cho tự do, độc lập, dân chủ và toàn vẹn lảnh thổ.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.