Daily Archives: Tháng Mười Một 18, 2013

Thuyết Vô Thường Nghịch

Hình Huỳnh Minh Thanh . Hôm nay đã khỏe đi làm việc trở lại. Sáng nay mời vài K1 Bắc Cali đi ăn phở. K1 Phan Quang Nghiệp.  Xin chúc mừng bạn Huỳnh Minh Thanh. Mỗi khi có người bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Thư Cám Ơn của Nguyễn Văn Trai

On Sunday, November 17, 2013 6:02 PM, Nguyen Van Trai Toán  thân Hôm  nay, Trai   mới đi lấy thư. Trai  rất cãm động tình  nghĩa  anh   em  Khóa 1 HV-CSQG   đã gởi  cho  Trai một  check: $200US    như vòng hoa   … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ