Daily Archives: Tháng Bảy 6, 2019

Vietnamese Trump Supporters Whitehouse Rally (Người Việt biểu tình ủng hộ TT Trump)_YouTube

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vietnamese Trump Supporters Whitehouse Rally (Người Việt biểu tình ủng hộ TT Trump)_YouTube

Diễn Hành Mừng Lễ Độc Lập HK 2019_YouTube

Diễn Hành Mừng Lễ Độc Lập HK 2019 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Washington, D.C, có sự tham dự của Cộng đồng Người Việt

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Diễn Hành Mừng Lễ Độc Lập HK 2019_YouTube