Thư Cám Ơn của Nguyễn Văn Trai

On Sunday, November 17, 2013 6:02 PM, Nguyen Van Trai

Toán  thân
Hôm  nay, Trai   mới đi lấy thư.
Trai  rất cãm động tình  nghĩa  anh   em  Khóa 1 HV-CSQG   đã gởi  cho  Trai một  check: $200US    như vòng hoa   Phúng  điếu  ngày  Vân   mất.” Mây  của   Trời ….trên  đồi Tăng  Nhơn  Phú…   giờ đã mang  đi”
Trai   chắc   chắn  rằng Vân sẽ phù hộ các  Bạn Khóa 1 HV CSQG.
Nhờ Tóan  chuyễn  lời đa tạ  của  Trai  các con  và  các  cháu  Nội.
Nhớ Toán và Các Bạn nhiều.

Toa’n  tha^n
Ho^m  nay,    TRai   mo”I   di  la^’y   thu’   
Trai  ra^’t  ca~m  do^.ng  ti`nh  nghi~a  anh   em  Kho’a   1   HVCSQG   da~  go’~i  cho  Trai 
mo^.t  check………..200US    nhu’  vo`ng  hoa   Phu’ng  die^’u  nga`y  Va^n   ma^’t.
”   Ma^y  cu~a   Tro’i` ….tre^n  do^`i   Tang  Nho’n  phu’…   gio’  da~   mang   di”
Trai   cha’c   cha’n  ra`ng    Va^n   se~   phu`  ho^.  Ca’c   Ba.n  Kho’a  1 HVCSQ 
Nho’`   Toa’n  chuye^~n  lo’i`   da   ta.  cu~a   Trai  ca’c  con  va`  ca’c  cha’u  No^.I
Nho”  Toa’n  va`   Ca’c   Ba.n  nhie^`u
 
 
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.