Daily Archives: Tháng Ba 11, 2020

Kinh nghiệm của một người ở Seattle vừa chửa hết bịnh coronavirus Covid-19

Elizabeth Schneider March 8 at 11:51 AM ·  (Bài do Google chuyễn ngữ) Tôi đã có COVID-19 và đây là câu chuyện của tôi. Tôi đã đăng bài này công khai ra khỏi một số yêu cầu từ bạn bè, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh nghiệm của một người ở Seattle vừa chửa hết bịnh coronavirus Covid-19