Daily Archives: Tháng Mười 20, 2022

Tình Như Sương Khói – Tác phẩm mới của LHN

Kính mời quý niên trưởng và các bạn nghe một bài hát mới của K1 Lê Hữu Nghĩa . Kính chúc sức khỏe . LHN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Như Sương Khói – Tác phẩm mới của LHN

Bài phát biểu của K1 Lê Thành Quang trong dịp Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Pennsylvania.

Kính thưa: (.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ) Thật là một vinh dự cho chúng tôi khi được phát biểu về Sự Hình Thành Và Phát Triển Cộng Đồng Người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài phát biểu của K1 Lê Thành Quang trong dịp Đại Hội Thường Niên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Pennsylvania.