k1/Nguyễn thị Kiêm Chi vào Nursing home – Tin từ K1 Hap San Jose CA

SJ Nursing homeThưa các bạn,
K1/Tính cho biết k1/Chi đã chuyển qua Nursing home: số 1601 Pertersen  AVe, San Jose CA.95129. Phòng 125 A.
Khi thăm, Chi biết, nhưng chưa nói được, ăn phải chuyền qua ống.
Cell của K1 Tính: 669-242-0161.
Xin các bạn thu xếp thăm Chi, cầu nguyên cho K1 Chi.
K1. Hạp San Jose CA.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.