Thách cưới của Cóc Khô PQN

Presentation1

Chẳng phải sang giàu lắm của đâu
Thương em cố sắm đủ cau trầu
Vấn danh  cặp nhẫn cùng đôi xuyến
Lễ cưới ba bò với chín trâu
Đám rước trăm xe thêm rộn rã
Hồi môn đống nợ nặng ưu sầu
Xưa rồi hủ tục nên châm chước
Thể diện càng nhiều chuốc khổ lâu

CÓC KHÔ PQN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.