Bản tin số 3

Sau khi ăn sáng ở nhà Bửu Hồng, Phan Q. Nghiệp đưa chúng tới  thăm Vườn rau Ông Nghiệp.
Ôi chu choa đủ thứ. Trước khi về lại nhà các bạn có thể đến nhà bạn Nghiệp xin mớ rau về ăn giùm.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.