Dê Xòm làm thơ tặng Cò Nghiệp

Quá Cỡ Thợ Mộc

Trái bầu cò Nghiệp thiệt là to ,
Tay nắm không tròn hết cái co .
Từ háng thòng dài luôn tới đất ,
Quí bà nội trợ thấy là cho .

LHN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.