Daily Archives: Tháng Bảy 2, 2018

Thơ đấu tranh yểm trợ đồng bào trong nước chống Tàu phù và bọn bán nước

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ đấu tranh yểm trợ đồng bào trong nước chống Tàu phù và bọn bán nước