Daily Archives: Tháng Bảy 26, 2018

Xuống Đường Đi_Trần Quốc Bảo

XUỐNG ĐƯỜNG ĐI !!! Xuống đường đi! … Xuống đường đi! … Xuống đường tranh đấu, quyết vì Giang san Mất rồi! Bản Dốc, Nam Quan Đảng hèn, dâng đất Việt Nam cho Tầu Nước non như mất cái đầu! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Xuống Đường Đi_Trần Quốc Bảo