Daily Archives: Tháng Tư 27, 2019

Gặp nhau thêm lần nữa

Mời các bạn xem lại Video nầy Vinh thực hiên năm 2014. Bây giờ nhì lại thấy có vài bạn đã bỏ chúng ta đi rồi.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Gặp nhau thêm lần nữa