Gặp nhau thêm lần nữa

Mời các bạn xem lại Video nầy Vinh thực hiên năm 2014. Bây giờ nhì lại thấy có vài bạn đã bỏ chúng ta đi rồi.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.