CHRISTMAS EVE

Đêm nay là Christmas Eve, có thể các bạn đang cùng gia đình ngồi bên bữa cơm đầm ấm, thì trong khi đó cũng có nhiều người không được hạnh phúc đó. Hãy xem video nầy để thấy sự bất hạnh nào rồi cũng được đền bù cho những tấm lòng nhân hậu.

MERRY CHRISTMAS

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.