Daily Archives: Tháng Bảy 6, 2022

Chia Buồn BTV/K14-RD Cao Viết Song vừa qua đời

Kính thông báo cùng qúy NT, qúy đồng nghiệp cùng bạn bè thân hữu: anh CAO VIẾT SONG BTV/K14 Rạch Dừa tùng sự tại BCH/CSQG Khu I cho đến ngày 30/4/75, đã qua đời tại Sainbury, North Carolina ngày 02 tháng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chia Buồn BTV/K14-RD Cao Viết Song vừa qua đời