HỎI THĂM_Thơ Xướng-Họa

HỎI THĂM 

Hỏi thăm niên trưởng khỏe hay chưa ?
Muốn đến tận nơi ý mới vừa.
Khổ nỗi tuổi đời hơi yếu sức,
Hiềm vì nội lực chẳng như xưa.
Những mong Thi Hữu chân luôn cứng,
Hằng muốn Đồng Môn chí mãi thừa.
Rượu sẵn luống chờ ai đối ẩm,
Trăm hồ chắc đủ để mình cưa ?!

LỆ-KHANH/TBG-K2

Họa 1: Gặp Nhau

Đã gặp nhau rồi chẳng phải chưa
Đồng môn Học Viện thuở xuân vừa
Hàn huyên nhắc lại bao điều cũ
Tán gẫu khơi nguồn lắm chuyện xưa
Chữ nghĩa nhiều khi dầu có thiếu
Thi đàn cứ mãi chẳng đâu thừa
Tâm giao tuổi hạc tô đời thắm
Xướng họa cùng vui cứ việc cưa

Đoàn Ngọc Nam

Họa 2: Mấy Thuở 

Gặp mặt bạn bè đã sướng chưa?
Một trời tâm sự mấy cho vừa,
Nậng ly nhắc mãi bao năm cũ,
Cụng chén nói hoài vạn chuyện xưa,
Cầu chúc yên vui đừng có thiếu,
Ước mong sức khỏe vẫn dư thừa.
Bồ đào mấy thuở cùng tri kỷ,
Trái đất ngừng quay vẫn cứ cưa.

Tống Phước Kiên 

Họa 3: Hồi Âm 

Bạn hiền thăm hỏi khỏe hay chưa?
Xin đáp, cám ơn cũng tạm vừa.
Giờ chẳng còn sung như lúc trước
Nay không được khỏe giống ngày xưa.
Ngà voi muốn vác tâm nào thiếu
Hảo ý vẫn mong sức có thừa
Thơ cóc lâu lâu vui xướng họa
Mặc cho ngày tháng cứ cù cưa.

CX/NĐT

Họa 4: Gửi Cóc Chay/Lệ Khanh 

Gặp gỡ hôm nao đã thỏa chưa
Cà kê tâm sự mấy cho vừa
Tôi thân hạc nhỏ y năm cũ
Bạn dáng mai gầy giống thủa xưa
Được trọn một ngày sao vẫn thiếu
Có thêm dăm bữa chắc không thừa
Xa rồi bằng hữu đi muôn ngã
Rượu đắng riêng mình thiếu kẻ cưa

Cóc Chầu Rìa NCM

Họa 5: Mong Hạnh Ngộ    

Nhắn hỏi bạn hiền binh bớt chưa?
Thăm không trực diện, ý khôn vừa
Xa xôi lụm cụm, ngăn tình cũ
Cách trở già nua, cản nghĩa xưa
Câu chuyện tâm giao đâu có thiếu
Vần thơ tri kỷ chẳng dư thừa
Lão lai hạnh ngộ trà thay rượu
Sức khỏe hao mòn, ngại khó cưa!

Cóc Biển LVT
Orlando sept 15.2017 

Họa 6: Vô Đề 

Sao không hỏi tớ đã chừa chưa,
Cái tật nêm thơ mặn chẳng vừa?
Xà bát cho vui đời hiện tại,
Tầm xàm để nhớ thuở xa xưa.
Đầy ly trà nóng luôn xơi hết,
Lưng chén cơm thiu vẫn bỏ thừa.
Ba thứ lăng nhăng còn chỉ một,
Đàn bà với rượu sức đâu “cưa”!

Cóc Chát 

Họa 7: Thỏa Mãn Chưa 

Thăm hỏi bạn hiền thỏa mãn chưa?
Hai ngày ít ỏi nói sao vừa?
Thời gian ngắn ngủi, thời gian hiếm
Câu chuyện dài dòng, câu chuyện xưa
Bạn hữu chia tay chào chẳng đủ
Đường thi gọn ý viết không thừa
Ra về có nhớ dùng mail nhắn
Độc ẩm bình đầy chớ gắng cưa

Cóc QT-TP

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.