Daily Archives: Tháng Bảy 27, 2020

Cử Tri Thầm Lặng_Ng Tường Tuấn

CỬ TRI THẦM LẶNG Nguyễn Tường Tuấn Thân gửi tuổi 30, Giữa các em và chúng tôi là một khoảng cách xa. Tuổi tác kinh nghiệm trường đời, chắc chắn chúng tôi đi trước em rất nhiều. Bù lại, đa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cử Tri Thầm Lặng_Ng Tường Tuấn