Viếng Tượng Đài_Ng Hoài Ân

NHA 1

Viếng Tượng Đài

Thương tiếc người xưa viếng Tượng Đài

Lòng thành tưởng nhớ lụy bi ai

Chết cho Tổ Quốc vì danh dự

Bia đá, sử xanh nhắc các Ngài.

Cóc Núi: Nguyễn Hoài Ân

(27/05/2019)

NHA 2

Một Mà Hai

Lừng lững oai phong trước tượng đài

Thanh tao, chững  chạc thật xinh trai

Đang nhìn ai đó chăm chăm chụp

Bức ảnh một mình mà vẫn hai.

CÓC ỚT Trần Quốc Nại

Cám ơn Cóc Ớt

Cám ơn Cóc Ớt quá kỳ tài

Nhìn sao chỉ một hóa thành hai

Hay đêm lạ chỗ mân mê hạc

Phải thế thì  sao trả  thuộc bài.

Cóc Núi – NHÂ

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.